ЗА КОМПАНИЯТА

“Би Джи Ай Груп” АД е учредено на 28.02.2007 г. и към настоящия момент е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175245089 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Добруджа 6, ет.3.
Съгласно чл. 5 от Устава, “Би Джи Ай Груп” АД има следния предмет на дейност: покупка и продажба на недвижими имоти, търговско представителство и посредничество, производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция, строителна и предприемаческа дейност, както и всяка дейност, която не е забранена със закон.
Дружеството цели да осъществява инвестиционна дейност в имотния сектор, както чрез директна покупка на недвижими имоти, в т.ч. имоти в процес на изграждане, така и чрез дялови участия в дружества, инвестиращи в недвижими имоти, покупка на ограничени вещни права и покупка на вземания, обезпечени с недвижими имоти. “Би Джи Ай Груп” АД възнамерява да инвестира в проблемни и подценени активи, в изграждането на нови обекти, като е възможно и придобиване на участия в дружества, инвестиращи в недвижими имоти. Инвестициите на дружеството ще бъдат насочени още и към покупката на земеделски земи.

Уставът на Дружеството не предвижда ограничения относно броя, вида, типа, разположението или стойността на имотите, които то може да придобива, или процентния дял от нетните приходи на Дружеството, които могат да бъдат инвестирани в един имот. Стремежът на компанията е да изгради дългосрочни позиции и да провежда гъвкава инвестиционна политика, която да е адекватна на пазарните условия в конкретния цикъл, в който се намира пазарът на недвижими имоти.
Към настоящия момент капиталът на „Би Джи Ай Груп” АД е в размер на 6 665 000 лева, разпределени в 6 665 000 обикновени поименни безналични акции, всяка с номинална стойност от 1 лев. Акциите на дружеството са регистрирани за търговия на „Българска фондова борса – София” АД, считано от 25 юни 2008 г.
Дружеството има едностепенна система на управление със състав на Съвета на директорите както следва: Захарин Красимиров Гривев - изпълнителен директор, Мария Валентинова Христова - председател и Петя Красимирова Петрова - зам.-председател. Съгласно изискванията на член 116а, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа не по-малко от една трета от членовете на Съвета на директорите на Дружеството са независими.
“Би Джи Ай Груп” АД има сключен договор със „Сервиз Финансови Пазари“ ЕООД, като разкрива и оповестява на обществеността регулирана информация по смисъла на ЗППЦК чрез интернет портала X3 News, достъпна на адрес: http://www.x3news.com/.

  Copyright: BGI Group Developed by Codeinsight Ltd.