ДРУГИ ДОКУМЕНТИ
2023

Протокол от проведено ОСА на 26.06.2023

Материали за свикване на ОСА

ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

Уведомление относно сключена сделка

Уведомление относно сключена сделка

Уведомление относно извършено лихвено плащане по облигационна емисия

2022

Уведомление относно проведено редовно годишно общо събрание на акционерите на „Би Джи Ай Груп“ АД

Портокол от редовно годишно общо събрание на акционерите на „Би Джи Ай Груп“ АД

Покана за общо събрание на акционерите

2021

Покана за общо събрание на акционерите на 16.07.2021 г.

2020

Уведомление от проведенето ОСА на БГИ ГРУП от 29.09.2020

Портокол от проведенето ОСА на БГИ ГРУП от 29.09.2020

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД

2019

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на 09.12.2019

Устав

Уведомление

Уведомление относно провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на 09.12.2019

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на 09.12.2019

Извънредно общо събрание на акционерите на 09.12.2019

Уведомление

Информационен Документ от Общото събрание на облигационерите на 16.09.2019 г.

Протокол от Общото събрание на облигационерите на 16.09.2019 г.

Уведомление от Общото събрание на облигационерите на 16.09.2019 г.

Покана за общо събрание на облигационерите на 16.09.2019 г.

Промяна в съства на управителния орган на „Би Джи Ай Груп” АД

Протокол от редовно годишно ОСА, проведено на 28.06.2019 г.

Покана за редовно годишно общо събрание на акционерите на 28.06.2019 г.

2018

Протокол от редовно годишно ОСА, проведено на 29.06.2018 г.

Покана за редовно годишно общо събрание на акционерите на 29.06.2018 г.

2017

Уведомление за упражняване на гласове чрез представителство – 27.06.2017 г.

Протокол от редовно годишно ОСА, проведено на 27.06.2017 г.

Уведомление за упражняване на гласове чрез представителство – 30.05.2017 г.

Протокол от извънредно ОСА, проведено на 30.05.2017 г.

Покана за редовно годишно общо събрание на акционерите на 27.06.2017 г.

Извънредно общо събрание на акционерите на 30.05.2017

2016

Редовно годишно общо събрание на акционерите на 28.06.2016

Покана за редовно годишно общо събрание на акционерите на 28.06.2016

Уведомление за упражняване на гласове чрез представителство – 21.04.2016

Протокол от извънредно ОСА – 21.04.2016

Покана за извънредно ОСА - 21.04.2016

Протокол от заседание на СД за свикване на извънредно ОСА – 21.04.2016

Писмени материали за извънредно ОСА – 21.04.2016

 

2015

Протокол от редовно годишно ОСА – 24.06.2015

Покана за редовно ОСА 24.06.2015

Писмени материали за ОСА 24.06.2015

Протокол от заседание на СД за свикване на ОСА 24.06.2015

 

2014

Протокол от извънредно ОСА, проведено на 12.08.2014 г.

Протокол от извънредно ОСА 28.07.2014 г. – непроведено

Протокол от редовно ОСА, проведено на 15.07.2014 г.

Протокол от редовно ОСА 30.06.2014 – непроведено

Покана за извънредно ОСА на 28.07.2014

Покана за редовно ОСА 30.06.2014

Протокол ОСА от 10.03.2014

Покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите

Писмени материали

Проект на устав на акционерно дружество "Би Джи Ай Груп" АД

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите

Протокол от заседание на съвета на директорите

Покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите

Писмени материали

Доклад на съвета на директорите

Протокол от заседание на съвета на директорите

 

2013

Покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите

Писмени материали

Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите

Протокол от заседание на съвета на директорите

Протокол от заседание на съвета на директорите

Политика за възнагражденията

Доклад на независимия одитор

Годишен доклад на одитния комитет

Отчет за дейността на директорите

Уведомление

 

2012

Покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите

Писмени материали

Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите

Решение на ликвидатора

 

2011

Покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите

Писмени материали

Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите

Протокол от заседание на Управителния съвет

Покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите

Писмени материали

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите

Протокол от заседание на Управителния съвет

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите

 

2010

Покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите

Писмени материали

Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите

Протокол от заседание на Управителния съвет

 

2009

Покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите

Писмени материали

Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите

Протокол от заседание на Управителния съвет

 

  Copyright: BGI Group Developed by Codeinsight Ltd.